Odpovědnost za škodu

Pojištění u Kooperativa pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 7720796680.

Kdo je pojištěn

Pojištěni jsou automaticky všichni při ČSOP řádně registrovaní vedoucí a instruktoři starší 15 let, kteří s dětmi pracují dobrovolně (tzn. bez nároku na finanční odměnu). Pojištění je vázáno na jejich funkci, nebo pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit. (Vedoucí musí být uvedeni v registračním formuláři oddílu, nebo jako vedoucí nahlášeni při Kanceláři SMOP.)

Připojistit lze i další dobrovolníky, nečleny ČSOP (viz níže).

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

 • jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče,
 • osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu,
 • osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným,
 • jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

Jaké je pojistné plnění

 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost a 20 milionů Kč na pojistné události v rámci jednoho kalendářního roku.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč (v minulých letech byly tyto situace zcela vyloučeny).
 • Do pojištění jsou nově zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!) s limitem 25 000 Kč na jednu pojistnou událost a 50 000 Kč na všechny pojistné události během jednoho pojistného roku, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • Pojištění vedoucí a instruktoři mají rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za úhradu peněžité náhrady nemajetkové újmy, zde jsou limity nastaveny na 4 miliony Kč na jednu pojistnou událost a 12 milionů Kč za pojistné události během jednoho pojistného roku, spoluúčast je v tomto případě stanovena na 100 000 Kč.

Jak dopojistit další vedoucí

Pokud budete během roku chtít dopojistit další osoby (dobrovolníky) na odpovědnost, např. vedoucí, kteří vám pomáhají na táboře, ale během roku v oddíle nepracují apod., můžete tak učinit kdykoliv během roku. Pojistné je stanoveno na 55 Kč za osobu na příslušný kalendářní rok. Dopojištění řešte přes Kancelář SMOP. Nahlaště seznam jmen včetně dat narození, následně budete vyzváni k úhradě pojistného na účet SMOP ČSOP.

Je možné pojistit např. dospělého, který s námi výjimečně jede s dětmi na akci apod.? Ano, v případě, že máte zájem pojistit na odpovědnost za škodu dobrovolníka, který není členem ČSOP, kontaktujte kancelář SMOP.

Jak nahlásit vzniklou škodu

 1. Po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit formulář „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu“, (ke stažení a vytištění, v papírové podobě na kterékoliv pobočce Kooperativa pojišťovny nebo v Kanceláři SMOP).
 2. Vyplněný formulář potvrzuje předseda ZO, jejíž člen (vedoucí, instruktor) škodu způsobil.
 3. Z formuláře si udělejete kopie, jednu si nechte a druhou zašlete do Kanceláře SMOP ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. (Stačí nám např. scan e-mailem.)
 4. Vyplněný a potvrzený formulář odešlete odešlete vše v originále pojišťovněna adresu Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, (tel.: 841 105 105).

Kde hledat podrobnosti

Na webu České rady dětí a mládeže v sekci Pojištění najdete krom výše uvedených informací také:

 • Pojistnou smlouvu (č. 7720796680)
 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
 • Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
 • Vzor pro vyplnění formuláře Oznámení škodní události
 • Přihláška k pojištění odpovědnosti za škodu (nad rámec paušálního pojištění) pro rok 2014

Další informace Vám podá či zjistí Kancelář SMOP ČSOP.

Úrazové pojištění